نگهداری

شرایط نگهداری پد های سلولزی

نگهداری

 

ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ‌‌ ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﺴـــﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده‌ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﯿﻦ 3 تا 5 سال می باشد.ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از اﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮل در ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻢ از ﮐﻮﻟﺮآﺑﯽ ، ﻣﺮﻏﺪاری ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد :

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴــــﺘﻘﯿﻢ در ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی دارد ﻟﺬا ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﺷﻮر، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ، ﮐﻠﺮدار، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد رﺳﻮب ﺑﺮ روی ﭘﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

آب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ، ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎی دارای ﻓﺴﻔﺎت ﯾﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻪ آب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ، زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزی ﺷﻮره ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺪﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﺑﺮ روی ﭘﺪﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب و درﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي آن ﺳﺎﯾﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ، هر 24 ساعت یکبار بین 45 تا 70 دﻗﯿﻘﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، آب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده، ﭘﺪﻫﺎ را ﺷﺴـﺘﺸـﻮ و ﺧﺸـﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .رﺳﻮب ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد رﺳﻮب ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﭼﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﺴـﺘﺸــﻮ دﻫﯿﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﺎر در ﯾﮏ ﻓﺼــﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﺎوب اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ رﺳﻮب ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﺪ ﮐﻤﺘﺮ و از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﭘﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.